Hakkımızda

Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sisteminin Kapsamı ve Sınırları

GEMİ SÖKÜM HİZMETLERİ

Kurulan yönetim sistemimiz, gemi söküm ile ilgili tüm proseslere uygulanmaktadır. Bunlar:

Geri dönüşüm için gemilerin tesise kabulü;

 • Gemi üzerinde tehlikeli durumların değerlendirilmesi;
 • Geri dönüştürülecek gemiler için her türlü notifikasyon ve ithalat gerekliliklerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi;
 • Güvenli ve çevre dostu bir şekilde geridönüşüm prosesinin uygulanması;
 • İhtiyaç duyulan eğitimlerin yürütülmesi;
 • Sosyal imkanların mevcudiyetinin temin edilmesi (ilk yardım, sağlık kontrolleri, yiyecek ve içecek vb.);
 • Gemilerden sökülen atık ve materyallerin depolanması ve geri dönüşümü;
 • Sözleşmeye dayalı anlaşmalar dahil olmak üzere, atık akışı ve geri dönüşüm akışının yönetimi;
 • Geminin nihai bertarafı ile ilgili notifikasyonlarda dahil olmak üzere, süreç için dokümantasyon kontrolleri;

KALİTE POLİTİKAMIZ

Şirketimiz 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemlerinin gereklerini yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis etmiştir.

Yönetim olarak;

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, çevre ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi maksadıyla bu konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek, uygulayacağımızı, tüm ulusal Kanun ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imza koyduğu tüm Uluslararası sözleşmelere uymayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz. 

Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla politikamız;

 • Faaliyetlerimizde Kirlilik ve kazaların önlenmesini sağlamak,
 • Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek,
 • Çevrenin korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite Yönetim Sistemi konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, ziyaretçi, işyeri çalışanları ve tedarikçilerimize bildirmek,
 • Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı değerlendirmek ve izlemek maksadıyla sistemimizi denetime tabi tutmak, tutturmak,
 • Her seviyedeki çalışanlarımızın çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirmek,
 • Faaliyetlerimizle, enerji tasarrufuna ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak,
 • Tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmaktır,

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 Şirketimiz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

 Şirketimiz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

 • İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
 • Üretim ve Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır.
 • Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.
 • Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımı sağlanır.
 • Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulması sağlanır.
 • Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.
 • Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan, sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlar.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

 ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ;

Üst Yönetim olarak;

Tesisimizin her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını,

Çevre kapsamı ve stratejisi ile çevre politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,

Çevre Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,

Tüm faaliyetlerin öneminin çalışanlarımıza duyurulacağını,

Taahhüt ederiz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 Şirketimiz, çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenebilecek herkesin Sağlık ve Güvenliğinin sağlanmasının birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği bilincindedir.

 Bu bilinç ışığında, tesisimiz her sürecin sürdürülebilir,  duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini, yasaların, Dünya standartlarının gerektirdiği en güvenli şekilde işlerimizi geliştirmeyi, amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

 Bu amaçla aşağıda belirtilen;

 • İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen şartları uygulamayı,
 • Hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve​ uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamının sağlanmasını,
 • Çalışanlarımıza adil ve keyifli bir çalışma ortamı sağlanmasını,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Taahhüt ederiz.

İzmir Aliağa’da, gemi geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren 2010 yılında kurulmuş bir firma. Yıllık 100 bin ton gemi geri dönüşüm kapasitesine sahip firma, bugüne kadar kuruyük, ro-ro, römorkör, yolcu kruvaziyer, tanker ve askeri savaş gemileri gibi birçok tipte gemiyi geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Ülkemiz gemi geri dönüşüm sektöründe, gerek konumu gerek altyapısı ile önemli aktörlerden biridir. Sektörümüzün, sanayimiz için hammadde sağlayarak yarattığı katma değer; kapasite artışı yanında uluslararası toplumun özel önem verdiği emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde yürütüldüğü takdirde çok daha hızlı gelişecektir.Ülkemiz gemi geri dönüşüm sektöründe, gerek konumu gerek altyapısı ile önemli aktörlerden biridir. Sektörümüzün, sanayimiz için hammadde sağlayarak yarattığı katma değer; kapasite artışı yanında uluslararası toplumun özel önem verdiği emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde yürütüldüğü takdirde çok daha hızlı gelişecektir.

Dünyada önemli rakiplerimiz olan Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Çin gibi ülkelerin, gemi söküm yöntemleri nedeniyle ulaşmakta zorlandıkları standartları yakaladığımızı göstermek, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, çevre ve iş sağlığı konusunda hassas davranmayı ilke edinen şirketler  açısından şirketimizin ilk tercih edilen adres olmasını sağlamış bulunmaktayız.

Kapsam

Tesisimiz, Uluslararası Hong Kong Konvansiyonu, AB Gemi Söküm Yönetmeliği, güncel Ulusal mevzuat, ISO9001, Iso14001, OHSAS18001 ve ISO30000 Yönetim Standartları şartlarına uygun olarak;

• Gemilerin tesise kabulü;
• Güvenli ve çevre dostu bir şekilde geri dönüşüm prosesinin uygulanması;
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin yürütülmesi;
• Gemilerden sökülen atık ve materyallerin depolanması ve geri dönüşümünün sağlanması;
• Geminin nihai bertarafı ile ilgili notifikasyonlar da dahil olmak üzere, süreç için dokümantasyon kontrolleri;

Dahil olmak üzere tüm gemi söküm faaliyetlerini kapsar.

Temurtaşlar Gemi

İzmir Aliağa’da, gemi geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren 2010 yılında kurulmuş bir firma. Yıllık 100 bin ton gemi geri dönüşüm kapasitesine sahip firma, bugüne kadar kuruyük, ro-ro, römorkör, yolcu kruvaziyer, tanker ve askeri savaş gemileri gibi birçok tipte gemiyi geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Bizi Takip Edin!